Chinese Phrases for Emergencies - dummies

Chinese Phrases for Emergencies

By Wendy Abraham

Part of Chinese For Dummies Cheat Sheet

If an emergency arises and you or someone else needs help, these Chinese phrases will get the attention and help you need, so practice their pronunciation:

  • Help! Jiù mìng! (jyo meeng)

  • Stop, thief! Zhuā zéi! (jwah dzay)

  • Fire! Zháohuŏ! (jaow hwaw)

  • Call an ambulance! Jiào jiùhùchē!

  • Call the police! Jiào jǐngchá!

  • I am sick. Wŏ bìng le.

  • Get a doctor. Kuài qù zhăo yīshēng. (kwye chyew jaow ee shung)

  • I’m lost. Wŏ mílù le. (waw mee loo luh)