Chinese Numbers

Part of the Chinese For Dummies Cheat Sheet

Learning to count in Chinese is important for handling your travel plans, money, dining, and shopping. This list can help you learn to pronounce some basic numbers in Chinese:

0 líng (leeng) 15 shíwŭ (shir woo) 30 sānshí (sahn shir)
1(ee) 16 shíliù (shir lyo) 40 sìshí (suh shir)
2 èr (are) 17 shíqī (shir chee) 50 wŭshí (woo shir)
3 sān (sahn) 18 shíbā (shir bah) 60 liùshí (lyo shir)
4(suh) 19 shíjiŭ (shir jyoe) 70 qīshí (chee shir)
5(woo) 20 èrshí (are shir) 80 bāshí (bah shir)
6 liù (lyo) 21 èrshíyī (are shir ee) 90 jiŭshí (jyoe shir)
7(chee) 22 èrshí'èr (are shir are) 100 yì băi (ee bye)
8(bah) 23 èrshísān (are shir sahn) 1,000 yì qiān (ee chyan)
9 jiŭ (jyoe) 24 èrshísì (are shir ssuh) 10,000 yí wàn (ee wahn)
10 shí (shir) 25 èrshíwŭ (are shir woo) 100,000 shí wàn (shir wahn)
11 shíyī (shir ee) 26 èrshíliù (are shir lyo) 1,000,000 yì băi wàn (ee bye wahn)
12 shí'èr (shir are) 27 èrshíqī (are shir chee) 100,000,000 yí yì (ee ee)
13 shísān (shir sahn) 28 èrshíbā (are shir bah)  
14 shísì (shir suh) 29 èrshíjiŭ (are shir jyoe)  
blog comments powered by Disqus

SERIES
Chinese For Dummies Cheat Sheet

Advertisement

Inside Dummies.com